Publikacijos

2023 m.

Blažienė, Inga (2023). Lithuania:Trade unions still see light at the end of the tunnel // Work & Society: Trade
unions in the European Union Picking up the pieces of the neoliberal challenge. Briuselis : Peter Lang
International Academic Publichers, 2023. ISBN 9782875746344. ISSN 1376-0955. 2023, 86, 18, p. 697-730.
DOI: 10.3726/b20254.

Brazienė, Rūta; Vyšniauskienė, Sonata (2023). Life chances differentiation in Lithuania: subjective attitudes
of 18–35 years old youth = Gyvenimiškų galimybių diferenciacija Lietuvoje: subjektyvus 18–35 m. jaunimo
grupės požiūris // Filosofija. Sociologija. Vilnius : Lietuvos mokslų akademija. ISSN 0235-7186. eISSN 2424-

2023, 34, 4, p. 372-383. DOI: 10.6001/fil-soc.
Brazienė, Rūta; Vyšniauskienė, Sonata (2023). Challenges to Rural NEETs’ Transition From School to
Work in Lithuania During the COVID-19 Pandemic // Calitatea Vieții (Quality of Life). Bucharest : Research
Institute for Quality of Life. ISSN 1018-0389. eISSN 1844-5292. 2023, XXXIV, 2, p. 79-96. DOI:
10.46841/RCV.2023.02.03.
Weber, Sabrina; Bechter, Barbara; Galetto, Manuela; Blažienė, Inga; Guobaitė, Ramunė; Hiltunen,
Linda; Larsson, Bengt; Pankow, Maciej; Czarzasty, Jan; Owczarek, Dominik (2023). Social partners and OSH: a
multilevel and cross-country exploration in the hospital and social services sectors // Zeitschrift für Sozialreform
: De Gruyter Oldenbourg. ISSN 2366-0295. 2023, 69, 4, p. 253-277.
Pocius, Arūnas; Moskvina, Julija; Gruževskis, Boguslavas (2023). Bedarbių perėjimas į užimtumą:
stebėsena, rodikliai, lyginamoji analizė // Lietuvos statistikos darbai. Vilnius : Vilniaus universitetas. ISSN 1392-
642X. eISSN 1392-642X. 2023, 62, p. 20-3616. DOI: 10.15388/LJS.2023.33983
Brazienė, Rūta; Mamaiev, Dmytro; Aksu, Suat (2023). Labour migration of third-country nationals to
Lithuania: recent trends and social policy responses = Trečiųjų šalių piliečių darbo migracija į Lietuvą:
naujiausios tendencijos ir socialinės politikos atsakymai // Tiltai. Klaipėda : Klaipėdos universitetas. ISSN 1392-
eISSN 2351-6569. 2023, 90, 1, p. 158-170. DOI: 10.15181/tbb.v90i1.2525
Brazienė, Rūta; Vyšniauskienė, Sonata (2023). Lithuania country note, 2023 // 19th International Review of
Leave Policies and Related Research 2023. Haga : Nyderlandų karalystė. 2023, p. 377-383

Linkevičius, Dominykas; Okunevičiūtė Neverauskienė, Laima. (2023) Psichologinių veiksnių įtaka
ekonomikai // 26-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos „Mokslas – Lietuvos ateitis“ teminė
konferencija „Ekonomika ir vadyba”, 2023 m. spalio 17 d. Vilnius = Proceedings of the 26th Conference for
Junior Researchers „Science – Future of Lithuania“ „Economics and management”, 17 October 2023, Vilnius,
Lithuania. Vilnius : Vilniaus Gedimino technikos universitetas, 2023, art. no. vvf.2023.034. eISBN eISSN 2029-7149. p. 310-316. DOI: 10.3846/vvf.2023
Kubiliūtė, Gabrielė; Okunevičiūtė Neverauskienė, Laima (2023). Socialinių inovacijų plėtros kliūčių
analizė Lietuvoje = Analysis of obstacles to the development of social innovations in Lithuania // 26-osios
Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos „Mokslas – Lietuvos ateitis“ teminė konferencija „Ekonomika ir
vadyba”, 2023 m. spalio 17 d. Vilnius = Proceedings of the 26th Conference for Junior Researchers „Science –
Future of Lithuania“ „Economics and management”, 17 October 2023, Vilnius, Lithuania. Vilnius : Vilniaus
Gedimino technikos universitetas, 2023, art. no. vvf.2023.035. eISBN 9786094763434. eISSN 2029-7149. p.
317-329. DOI: 10.3846/vvf.2023
Webster, Emilija; Andriušaitienė, Daiva; Okunevičiūtė Neverauskienė, Laima (2023). Universal basic
income economic and social preconditions // 13th International scientific conference “Business and management
2023”, May 11–12, 2023, Vilnius, Lithuania. Vilnius : Vilnius Gediminas Technical University, 2023, art. no.
bm.2023.1085. ISBN 9786094763335. eISBN 9786094763342. ISSN 2029-4441. eISSN 2029-929X. p. 103-DOI: 10.3846/bm.2023.1085.

2022 m.

Miežienė R., Blažienė I., Gruževskis B. (2022). To be or not to be a platform worker? Lithuanian case in the context of EU countries. Verslas: Teorija ir Praktika 23(2) p. 456–466. ISSN: 1648-0627. Prieiga per internetą: DOI: https://doi.org/10.3846/btp.2022.17229

Krutulienė S., Okunevičiūtė Neverauskienė L., Gruževskis B. (2022) Jaunimas pagyvenusių žmonių globos sektoriuje – misija (ne)įmanoma? Socialinė teorija, empirija, politika ir praktika. Vol. 25, p. 8-21. SSN 1648-2425 eISSN 2345-0266. Prieiga per internetą: https://doi.org/10.15388/STEPP.2022.43

Gruževskis B., Pocius A. (2022). Lietuvos jaunimo ir pagyvenusių žmonių padėties darbo rinkoje kaitos transformacijos: demografinis požiūris. Filosofija. Sociologija. T. 33. Nr. 4, p. 372–384. ISSN 0235-7186 (Print) ISSN 2424-4546(Online). Prieiga per internetą: https://www.lmaleidykla.lt/ojs/index.php/filosofija-sociologija/article/view/4843/4170

Žalimienė L., Krutulienė S. (2022) Einu į darbą kaip į šventę… Kaip jauni specialistai mato savo darbą teikdami paslaugas senyvo amžiaus žmonėms. Tiltai. KU. Vol. 89, Issue 2, p. 182-200. ISSN 1392-3137. eISSN 2351-6569. Prieiga per internetą: https://doi.org/10.15181/tbb.v88i1.2504

Blažienė, I., Gruževskis, B.; Miežienė, R. (2022). Break up to get back together. Country report: Lithuania. Roma: European Trade Union Confederation. ISBN 9788873134381

Brazienė, R. (2022). Lithuania country note 2022. 18th International Review of Leave Policies and Related Research 2022. Haga: Fernuniveritat in Hagen,  p. 338–342.

Brazienė, R., Dunajevas, E., Gruževskis, B., Kaklauskaitė, U., Moskvina, J., Navickė, J., Savanevičienė, A., Skučienė, D.,Šumskaitė, L. (2022). Darbo rinkos politikos pagrindai: [mokomoji knyga] / sudarytojas Boguslavas Gruževskis. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla. 334, [1] p. ISBN 9786090707524, eISBN 9786090707531

Blažienė, I., Miežienė, R. (2022). Mapping the inequality challenges facing Europe. Belgija: ETUI – European Trade Union Institute

Miežienė, R., Blažienė, I. (2022). Lithuania: Working life in the COVID-19 pandemic 2021. In: Industrial relations and social dialogue. Dublinas: European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions. 2022, p. 1-20.

Moskvina, J. (2022). Work after retirement: the evidence of sustainable employment from Lithuanian enterprise. Insights into Regional Development, 4 (2), p. 52–62. ISSN 2669-0195, DOI: 10.9770/IRD.2022.4.2(4)

Okunevičiūtė Neverauskienė, L., Tvaronavičienė, M., Rutkauskas, A. V.; Danilevičienė, I., Stasytytė, V. (2022). The possibilities and consequences of investment decisions by stepwise optimization. Economic research-Ekonomska istrazivanja, 35 (1), p. 1061-1087. Abingdon: Taylor & Francis. ISSN 1331-677X, eISSN 1848-9664, DOI: 10.1080/1331677X.2021.1955222

Okunevičiūtė Neverauskienė, L., Žalimienė, L., Gruževskis, B., Junevičienė, J., Krutulienė, S. (2022). Darbo jėgos ypatumai pagyvenusių žmonių globos sektoriuje. Socialiniai tyrimai trumpai, p. 1-5. ISSN 2538-7014.

Pocius, A., Okunevičiūtė Neverauskienė, L. (2022). Lietuvos gyventojų užimtumo ir aktyvumo teritoriniai skirtumai, šių rodiklių ryšys su nedarbu. Socialinis ugdymas, 57 (1), p. 19–47. ISSN 1392-9569. eISSN 2351-6011

2021 m.

Brazienė, R., Gruževskis, B., Okunevičiūtė Neverauskienė, L. (2021). The Transition from Education to the Labour Market During Covid19 Pandemic: Attitudes and Experiences of Unemployed Youth in Lithuania // Tiltai. Klaipėdos universitetas. Vol. 87, Issue 2, p. 1-13. (Published online January 2022). ISSN 1392-3137. eISSN 2351-6569. Prieiga per internetą: https://doi.org/10.15181/tbb.v87i2.2314

Aidukaitė J., Blažienė I. (2021). Longer working lives – what do they mean in practice – a case of the Baltic countries. International Journal of Sociology and Social Policy, ISSN: 0144-333X, p. 1-17. Prieiga per internetą: DOI: https://doi.org/10.1108/IJSSP-02-2021-0049.

Blažienė I., Miežienė R., Guobaitė-Kirslienė R. (2021). Lithuania: working life in the COVID-19 pandemic 2020. Eurofound, Dublinas. Prieiga per internetą: https://www.eurofound.europa.eu/sites/default/files/wpef21022.pdf.

Braziene R. (2021). „Lithuania country note“ in Koslowski, A., Blum, S., Dobrotić, I., Kaufmann, G. and Moss, P. (eds.) International Review of Leave Policies and Research 2021. p. 389-394. Prieiga per internetą: https://ub-deposit.fernuni-hagen.de/servlets/MCRFileNodeServlet/mir_derivate_00002197/Koslowski_et_al_Leave_Policies_2021.pdf.

Danilevičienė I., Sakalauskas M., Okunevičiūtė Neverauskienė L. (2021). Assessment of the financial technologies influence on county’s competitiveness. International Journal of Social Science and Economic Research 1(6) ISSN: 2455-8834, p. 202-236. Prieiga per internetą: https://vb.vgtu.lt/object/elaba:95051490/.

Gruževskis B., Krutulienė S., Miežienė R. (2021). Aktyvios įtraukties apribojimai ir socialinių paslaugų vaidmuo: Lietuvos atvejis.Filosofija. Sociologija 32 (2). p. 105-117. eISSN 0235-7186. Prieiga per internetą: https://lmaleidykla.lt/ojs/index.php/filosofija-sociologija/article/download/4410/3531/.

Juchnowicz M., Gruževskis B., Kinowska H. (2021). Does consistency of pay levels, knowledge of principles and perception of the superior affect the assessment of remuneration justice? – Evidence from Poland and Lithuania. JEEMS Journal of East European Management Studies 26 (3), p. 521-544. Prieiga per internetą: DOI: doi.org/10.5771/0949-6181-2021-3-521.

Miežienė R., Krutulienė S., Gruževskis B. (2021). Identifying the Main Determinants of Part-Time Employment in EU Countries. Review of economic perspectives 21 (2), p. 151-171. ISSN 1213-2446. eISSN 1804-1663. Prieiga per internetą: DOI: https://doi.org/10.2478/revecp-2021-0007.

Okunevičiūtė Neverauskienė L., Blaževičė I. (2021). Hybridity of social enterprise models and ecosystems. Journal of International Studies 14(1), p. 41-59. Prieiga per internetą: DOI: https://doi.org/10.14254/2071-8330.2021/14-1/3.

Okunevičiūtė Neverauskienė L., Novikova M., Kazlauskienė E. (2021). Factors determining the development of intelligent transport systems. Business, Management and Economics Engineering, 19(2), p. 229-243. Prieiga per internetą: DOI: https://doi.org/10.3846/bmee.2021.15368.

Okunevičiūtė Neverauskienė L., Pocius A., Krutulienė S. (2021). Pažeidžiamų gyventojų grupių nedarbo situacijos Baltijos šalių darbo rinkoje įvertinimas. Socialinė teorija, empirija, politika ir praktika 21. p. 8-25. ISSN 1648-2425. eISSN 2345-0266. Prieiga per internetą: DOI: https://doi.org/10.15388/STEPP.2021.34.

Okunevičiūtė Neverauskienė L., Žalimienė L., Junevičienė J. (2021). Kokio darbo pageidauja jaunimas ir ką siūlo pagyvenusių žmonių globos sektorius. Filosofija. Sociologija 32(2). Prieiga per internetą: DOI: https://doi.org/10.6001/fil-soc.v32i2.4411.

Rakšnys V. A., Guogis A., Karnite R., Braziene R. (2021). On the Counteraction of the Public Sector in the Conditions of COVID-19 – Europe and Worldwide in the Fields of Income Protection and Social Security. European Political Science 22 (86), p. 77-89. Prieiga per internetą: https://www.researchgate.net/publication/357097716_On_the_Counteraction_of_the_Public_Sector_in_the_Conditions_of_COVID-19_Europe_and_Worldwide_in_the_Fields_of_Income_Protection_and_Social_Security.

2020 m.

Balsys P. (2020). Values and identity of contemporary military officer in the context of national security. Challenges to national defence in contemporary geopolitical situation. Proceedings of 2nd International Conference CNDGS’2020, p. 182-188, ISSN: 2538-8959. Prieiga per internetą: http://www.tb.lt/Leidiniai/Moksliniai/2020-CNDCGS 2020 Proceedings.pdf.

Braziene R. (2020). ‘Lithuania country note’ in Koslowski, A., Blum, S., Dobrotić, I., Kaufmann, G. and Moss, P. (eds.) International Review of Leave Policies and Research. p. 386-392. Prieiga per internetą: https://ub-deposit.fernuni-hagen.de/servlets/MCRFileNodeServlet/mir_derivate_00002067/Koslowski_et_al_Leave_Policies_2020.pdf.

Brazienė R. (2020). Youth Transition from Education to the Labour Market in Lithuania: The Role of the Youth and Parental Education.The Annals of the American Academy of Social and Political Science, 688 (1), p. 155-170. DOI: 10.1177/0002716220908254. Prieiga per internetą: https://vb.lstc.lt/object/elaba:77351398/.

Guobaitė-Kirslienė R., Blažienė I. (2020). Psichologinio smurto darbo aplinkoje sampratos teisiniai aspektai Lietuvoje. Darbo teisės iššūkiai besikeičiančiame pasaulyje: Liber Amicorum et Collegarum. Vilnius: Mykolo Romerio universitetas, 17 psl. ISBN: 978-609-488-007-0 (sp.), ISBN: 978-609-488-008-7 (el.).

Juchnowicz M., Gruževskis B., Kinowska H. (2020). Employee engagement and remuneration justice in Lithuania and Poland. Business: Theory and Practice, 21 (2), p. 869-879. DOI: https://doi.org/10.3846/btp.2020.12778. Prieiga per internetą: https://journals.vgtu.lt/index.php/BTP/article/view/12778.

Kirelienė I. (2020). „Protų atitekėjimas” į Lietuvą: asmenų iš trečiųjų šalių socioekonominė integracija. Lietuvos aukštųjų mokyklų vadybos ir ekonomikos jaunųjų mokslininkų konferencijų darbai, 2020 (23), ES ekonomikos, finansų ir verslo procesai bei tendencijos. 2020 m. gegužės 13 d. p. 231-239. Prieiga per internetą: DOI: https://doi.org/10.7220/2538-6778.2020.23.

Kirelienė I. (2020). Immigration in Lithuania: a variety of migration objectives. Mokslas ir praktika: aktualijos ir perspektyvos. Mokslinių straipsnių rinkinys, p. 69-76. ISSN: 2345-007X. Prieiga per internetą: http://dspace.lsu.lt/bitstream/handle/123456789/78/Mokslas ir praktika_ straipsniu leidinys 2020 07 14 Patikslintas_27.pdf?sequence=5&isAllowed=y.

Makovskaja N., Okunevičiūtė Neverauskienė L. (2020). Socialinė gerovė ekonomikos pokyčių kontekste. Mokslininkų konferencijos „Mokslas – Lietuvos ateitis” teminė konferencija „Ekonomika ir vadyba”, 2020 m. vasario 12 d. Vilnius, p. 1-10. Prieiga per internetą: http://jmk.vvf.vgtu.lt/index.php/Verslas/2020/paper/view/616/221/.

Miežienė R., Gruževskis B. (2020). Migration and labour market integration of third-country nationals: The case of Lithuania. Latvijas Zinatnu Akademijas Vestis, 74 (3), p. 36-51. Prieiga per internetą: 
http://www.lasproceedings.lv/wp-content/uploads/2020/10/4_Rasa-Mieziene-Boguslavs-Gruzevskis.pdf.

Okunevičiūtė Neverauskienė L., Pocius A. (2020). Darbo rinkos politikos rezultatus išreiškiančių bendrųjų ir tikslinių grupių rodiklių kaitos įvertinimas. Lietuvos statistikos darbai, 59 (1), p. 1-13. eISSN: 2029-7262. Prieiga per internetą: https://www.zurnalai.vu.lt/statisticsjournal/article/view/16784/16985.

Žalimienė L., Blažienė I., Junevičienė J. (2020). What type of familialism is relevant for Lithuania? The case of elderly care. Journal of Baltic Studies, p. 159-178. DOI: 10.1080/01629778.2020.1746368. Prieiga per internetą: https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/01629778.2020.1746368?journalCode=rbal20.

2019 m.

Aidukaitė J., Moskvina J., Skučienė D. (2019). The Lithuanian welfare system over the last twenty years of democratic transition: achievements, challenges and future prospects. In (Eds. Blum, S., Kuhlman, J., Schubert, K.) Routledge Handbook of European Welfare Systems. The 2nd Edition. Routledge. Prieiga per internetą: DOI: https://doi.org/10.4324/9780429290510 .

Balsys P. (2019). Ambivalentiška karininko profesinė tapatybė. Kultūra ir visuomenė: socialinių tyrimų žurnalas, Nr. 10(2), Kaunas, VDU leidykla, p. 71-85. ISSN 2029-4573. Prieiga per internetą: https://www.vdu.lt/cris/bitstream/20.500.12259/102741/2/Iskarpa_KV_10_2.pdf.

Blažienė I., Kasiliauskas N., Guobaitė-Kirslienė R. (2019). Lithuania: will new legislation increase the role of social dialogue and collective bargaining? Collective bargaining in europe: towards an endgame (ed. Waddington J., Müller T. & Vandaele K.). Brussels, ETUI. Prieiga per internetą: https://www.etui.org/sites/default/files/Collective%20Bargaining%20Vol%20II%20final%20web%20version.pdf.

Blažienė I., Miežienė R. (2019). Working life in Lithuania. European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions. European Observatory of Working Life, Dublinas. Prieiga per internetą: https://www.eurofound.europa.eu/country/lithuania.

Brazienė R. (2019). Lietuvos jaunimo apsirūpinimas būstu: patirtys ir požiūriai. Filosofija. Sociologija. Lietuvos mokslų akademija. Vilnius. ISSN 0235-7186. T. 30. No. 2, p. 108-115. ISI Web of Science, SocINDEX with Full Text, The Philosopher’s Index, CSA Sociological Abstracts, CEEOL. Prieiga per internetą: https://www.lmaleidykla.lt/ojs/index.php/filosofija-sociologija/article/view/4017/2816.

Brazienė R. (2019). ‘Lithuania country note’, in blum. 15-th international review of leave policies and related research. Koslowski A., Macht A., Dobrotic I. and Moss P. (eds.). p. 317-322. Available. Prieiga per internetą: https://www.leavenetwork.org/fileadmin/user_upload/k_leavenetwork/annual_reviews/2019/2._2019_Compiled_Report_2019_0824-.pdf.

Burneika D., Pocius A. (2019). Regional inequalities of economic wellbeing, spatial mobility, and residential differentiation in Lithuania [regionalne nierówności dobrostanu ekonomicznego, przestrzennej mobilności ludności i zróżnicowania przestrzeni społecznej na Litwie].Studia Regionalne i Lokalne”. NR 3 (77) s. 5-26. ISSN 1509–4995, doi 0.7366/1509499537701. Prieiga per internetą: https://scholar.com.pl/pl/periodyki/3922-2019-studia-regionalne-i-lokalne-nr-3-77-uwaga-do-kupienia-takze-w-pdfie.html.

Danilevičienė I. (2019). Features of the assessment of factors influencing productivity. International scientific conference Contemporary issues in business, management and economics engineering (CIBMEE 2019), 9-10 May 2019, Vilnius, Lithuania, Vilnius Gediminas Technical University. Vilnius : VGTU Press, art. no. cibmee.2019.021. ISBN 9786094761614. eISBN 9786094761621. eISSN 2538-8711. p. 208-219. DOI: 10.3846/cibmee.2019.021. Prieiga per internetą: http://cibmee.vgtu.lt/index.php/verslas/2019/paper/viewFile/432/133.

Danilevičienė I. (2019). Produktyvumo, kaip esminio ekonominės plėtros sverto, vertinimo ypatumai. 22-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos „Mokslas – Lietuvos ateitis“ teminė konferencija „Ekonomika ir vadyba”, 2019 m. vasario 13 d. Vilnius: VGTU leidykla Technika. eISSN 2029-7149. 2019, art. no. vvf.2019.023, p. 1-8. Prieiga per internetą: http://jmk.vvf.vgtu.lt/index.php/Verslas/2019/paper/view/338/166.

Gruževskis B. (2019). Competitiveness of the national economy in the context of globalization. Konkurencyjność gospodarki narodowej w warunkach globalizacji. Recenzija (lenkų k.). Rocznik SNPL, T. 19, p. 383-387. Prieiga per internetą: http://www.snpl.lt/Rocznik/19/R.19.383-387.pdf.

Krutulienė S., Miežienė R., Gruževskis B. (2019). Aktyvios įtraukties koncepcija ir trajektorijos: Lietuvos atvejis. Filosofija. Sociologija. Lietuvos mokslų akademija. T. 30. Nr. 4, p. 305–316. ISSN: ISSN 0235-7186. Prieiga per internetą: https://www.lmaleidykla.lt/ojs/index.php/filosofija-sociologija/article/download/4156/3067?inline=1.

Miežienė R., Krutulienė S. (2019). The impact of social transfers on poverty reduction in EU countries. Baltic Journal of European Studies. Vol. 9, No. 1 (26): 157-175. Prieiga per internetą: https://www.researchgate.net/publication/334817231_The_Impact_of_Social_Transfers_on_Poverty_Reduction_in_EU_Countries.

Okunevičiūtė-Neverauskienė L., Krutulienė S. (2019). Epilepsija sergančių asmenų į (si) galinimo ir užimtumo pajėgumų sąsajų vertinimas.Filosofija. Sociologija, 30(2), 139-148. Prieiga per internetą: https://lmaleidykla.lt/ojs/index.php/filosofija-sociologija/article/download/4020/2859?inline=1.

Okunevičiūtė Neverauskienė L., Margelis M. (2019). Nedarbas globalizacijos kontekste: pokyčiai ir iššūkiai. Mokslininkų konferencijos „Mokslas – Lietuvos ateitis” teminė konferencija „Ekonomika ir vadyba”, 2019 m. vasario 13 d. Vilnius. VGTU. eISSN 2029-7149. Prieiga per internetą: http://jmk.vvf.vgtu.lt/index.php/Verslas/2019/paper/view/326/185.

Okunevičiūtė Neverauskienė L., Pavlovska I., Pavlovskis M. (2018, publikuotas 2019). The implementation of corporate social responsibility initative in Lithuanian construction sector: situation analysis. International Journal of Innovative Technologies in Economy 5(17), Vol.2. ISSN 2412-8368. Prieiga per internetą: https://doi.org/10.31435/rsglobal_ijite/01062018/5671.

Okunevičiūtė Neverauskienė L., Pocius A. (2019). Demografinių grupių migracijos skirtumai ir tendencijų pasikeitimai Lietuvoje.Filosofija. Sociologija, 30 (4), p. 295-304. DOI: https://doi.org/10.6001/fil-soc.v30i4.4155. Prieiga per internetą: https://www.lmaleidykla.lt/ojs/index.php/filosofija-sociologija/article/view/4155.

Okunevičiūtė Neverauskienė L., Pocius A. (2019). Darbo rinkos raidos skirtumai ir netolygumai Lietuvos regionuose. Socialinis ugdymas, 51 (1), p. 83-99. DOI: https://doi.org/10.15823/su.2019.51.7. Prieiga per internetą: https://www.vdu.lt/cris/bitstream/20.500.12259/103314/1/ISSN2351-6011_2019_V_51_N_1.PG_83-99.pdf.

Okunevičiūtė Neverauskienė L., Pocius A., Sviklas K. (2019). Šalies gyventojų gerovės teritorinių skirtumų vertinimas. Lietuvos socialinė raida. Regioniniai socialinės diferenciacijos ypatumai, Nr. 8. Vilnius: LSTC. p. 113-130. ISSN 2029-963X. Prieiga per internetą: https://www.lstc.lt/wp-content/uploads/2020/01/Lietuvos_socialine_raida_2019_8.pdf.

Pocius A., Miežienė R., Okunevičiūtė Neverauskienė L. (2019). Demografinių pokyčių įtaka darbo rinkai Lietuvos apskrityse. Lietuvos socialinė raida. Regioniniai socialinės diferenciacijos ypatumai. Nr. 8. Vilnius: LSTC, p. 66-86. ISSN 2029-963X. Prieiga per internetą: https://www.lstc.lt/wp-content/uploads/2020/01/Lietuvos_socialine_raida_2019_8.pdf.

Pocius A., Okunevičiūtė Neverauskienė L. (2019). Demografinių grupių migracijos skirtumai ir tendencijų pasikeitimai Lietuvoje.Filosofija. Sociologija. Lietuvos mokslų akademija. T. 30. Nr. 4, p. 295–304. ISSN: 0235-7186. Prieiga per internetą: https://www.lmaleidykla.lt/ojs/index.php/filosofija-sociologija/article/view/4155/3048.

Pranskevičiūtė I., Okunevičiūtė Neverauskienė L. (2019). The system approach to resource scarcity: bridging ecology, economy and society.International Journal of Social Science and Economic Research, 4 (9), p. 5896-5912, ISSN: 2455-8834. Prieiga per internetą: http://ijsser.org/files_2019/ijsser_04__452.pdf.

Skučienė D., Moskvina J. (2019). Employers’ policies and attitudes towards the performance of older employees in Lithuania. Verslas: Teorija ir Praktika / Business: Theory and Practice. 2019 20: 523–53. ISSN 1648-0627 / EISSN 1822-4202. Prieiga per internetą: https://vb.lstc.lt/object/elaba:47096255.

Vyšniauskienė S., Brazienė R. (2019). Apmokamų vaiko priežiūros atostogų politikos vertinimas Lietuvoje. Viešoji politika ir administravimas. ISSN 1648-2603 (print). T 18. Nr. 3. p. 9-19. Prieiga per internetą: http://vpa.ktu.lt/index.php/PPA/article/view/24706.

Žalimienė L., Junevičienė J., Blažienė I., Miežienė R. (2019). Lūkesčiai dėl globos senatvėje: socialinės paslaugos ir jų organizacinės formos.Lietuvos socialinių tyrimų centras. 90 p. Prieiga per internetą: https://www.lstc.lt/wp-content/uploads/2020/01/Lukesciai_del_globos_senatveje.pdf.

2018 m.

Blažienė I., Miežienė R. (2018). Industrial relations Lithuania: Developments in working life 2017. Eurofound. Prieiga per internetą: https://www.eurofound.europa.eu/sites/default/files/wpef18035.pdf.

Brazienė R. (2018). Lithuania country note. International Review of Leave Policies and Research 2018. p. 264-269.Prieiga per internetą: https://www.leavenetwork.org/fileadmin/user_upload/k_leavenetwork/country_notes/2018/FINAL.Lithuania2018.pdf.

Danilevičienė I. (2018). The growth of competitiveness as a result of the changes of wage and employment. 10th international scientific conference “Business and management 2018”, May 3–4, 2018, Vilnius, Lithuania. Vilnius: VGTU Press. p. 436-443. ISSN 2029-4441.

Gruževskis B., Blažienė I. (2018). Thematic Review on emigration of skilled labour. EEPO, European Commission. Luxembourg: Publications Office of the European Union. ISBN: 978-92-79-88886-1.

Gruževskis B., Stankūnienė V. (2018). Ageing Workforce, Social Cohesion and Sustainable Development. Political Challenges within the Baltic Sea Region. Lithuania. Population Europe. Discussion Papers. Max Planck University, Berlin. Series, No 9, p. 31-37. ISSN: 2512-6172.

Gruževskis B., Sudnickas T., Urbanovič J. (2018). Impact of Remuneration for Work on Social Changes in Lithuania. Education of Economists and Managers. Warsaw. Nr.3(49), p. 129-147. ISSN 1734-087X.

Miežienė R., Gruževskis B. (2018). Determinants of part-time employment: Lithuanian Experiences in the context of other EU countries.Latvijas Zinatnu Akademijas Vestis. Riga Socialas un humanitaras zinatnes. Latvijas Zinatnu Akademijas 72 (2), p. 44-55. ISSN 1407-0081.

Okunevičiūtė Neverauskienė L., Pocius A. (2017). Gyventojų užimtumo pokyčių diferenciacijos įvertinimas Lietuvos regionuose. Regional FoRmation and development Studies. No. 3 (23) p. 71-85. ISSN 2029-9370.

Okunevičiūtė Neverauskienė L., Pocius A. (2017). Vyresnio amžiaus asmenų situacijos šalies darbo rinkoje pokyčiai demografinės raidos kontekste. Socialinis ugdymas. Aktyvi įtrauktis / Mokslo darbai. T. 47, Nr. 3. p. 128-149. ISSN 1392-9569. E-ISSN 2351-6011.

Okunevičiūtė Neverauskienė L., Pocius A. (2017). The evaluation of the third countries citizens demand in the labour market: Lithuanian case. «Экономика и социум». No3 (34). 33 p. ISSN 2225-1545.

Okunevičiūtė Neverauskienė L., Pranskevičiūtė I. (2018). Overcoming paradox for social enterprise definition: Case of Lithuania. Economic and Managerial Spectrum. Zilina, Slovakija. Nr. 1 (12) p. 104-118. ISSN 1337-0839.

Okunevičiūtė Neverauskienė L., Pranskevičiūtė I. (2018). Contribution of the economic and social sector to economic development: The case of the UK, Sweden and Lithuania. Economic Annals-XXI, No 174, ISSN1728-6220. Prieiga per internetą: http://soskin.info/userfiles/file/Economic-Annals-pdf/DOI/ea-V174-02.pdf.

Okunevičiūtė Neverauskienė L., Pavlovska I., Pavlovskis M. (2018). The implementation of corporate social responsibility initative in Lithuanian construction sector: situation analysis. International Journal of Innovative Technologies in Economy. RS Global Publisher, Warsaw. No. 5(17) p. 34-43. ISSN 2412-8368.

Pocius A., Miežienė R. (2018). Ilgalaikio nedarbo tendencijų ir regioninių skirtumų įvertinimas Lietuvoje. Lietuvos statistikos darbai. 57 (1), Lietuvos statistikos departamentas. p. 3-16. ISSN 1392-642X.

2017 m.

Blaziene I., Gruzevskis B. Lithuanian trade unions: from survival skills to innovative solutions. // Innovative union practices in Central-Eastern Europe (ed. Bernaciak M., Kahancova M.). ETUI, 2017. P. 111-124.

Blaziene I., Aumayr-Pintar C. National capacity-building initiatives for social partners: Experiences in five EU Member States. European Observatory of Working Life, Eurofound, 2017. Prieiga per internetą: https://www.eurofound.europa.eu/observatories/eurwork/articles/national-capacity-building-initiatives-for-social-partners-experiences-in-five-eu-member-states .

Žalimienė L., Blažienė I., Miežienė R. Lankomosios priežiūros darbuotojų darbo vietos kokybė Lietuvoje. // Filosofija. Sociologija. 2017. T.28. Nr.2. P. 151-159. Prieiga per internetą: http://mokslozurnalai.lmaleidykla.lt/publ/0235-7186/2017/2/151-159.pdf.

Žalimienė L., Blažienė I., Miežienė R., Junevičienė J. Socialiniai tyrimai trumpai. 2017. Nr.4. 8 P. Prieiga per internetą: http://lstc.lt/download/laikrastis_nr4.pdf.

Krutulienė S. Epilepsija sergančių asmenų ekonominės padėties ir gyvenimo sąlygų įvertinimas. // STEPP. 15. 2017. P. 27-43. http://www.zurnalai.vu.lt/socialine-teorija-empirija-politika-ir-praktika/issue/view/939.